[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

14152L Saint-Vil - Open Letter to President Aristide from a Son of Haiti (fwd)From: Jean Saint-Vil <jafrikayiti@hotmail.com>


Open Letter to President Aristide from a Son of Haiti:

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ottawa, Canada, December 16, 2002Brother President,Outraged by the nonsensical and very dangerous political situation our people
has been pushed into over the last decade, I write this urgent letter to you
with the hope that it will contribute positively to our people’s righteous
struggle for uncompromising freedom, true justice and sustainable peace.Brother president, as you so aptly mentioned in your latest speeches, the
negative forces that are allowed to act out in our country aren’t doing so
against yourself but against the Haitian people. Therefore, as the duly elected
chief representative of the Haitian people, you are presented the following
questions for your thoughts and answer and the following recommendations for
your analysis - with the ultimate aim of aiding our people’s noble struggle.First the questions:1)   Why have you not conducted a referendum (consulting the Haitian people
– the ultimate authority!) to decide whether or not to redo the contested
legislative and local elections – but instead caved in to the pressures of
foreign forces (U.S., E.U., Canada etc…) and took this path of endless
bargaining with obviously ill-intentioned foreigners and the opposition they
are illegally – yet so openly sponsoring? Has this “bargaining” path not proven
itself to be more dangerous and indeed detrimental to our people’ noble
aspirations?2)   When will you finally decide to stop paying interest on the IDB $150M
loan that is still being illegally retained from the Haitian State? Is it not
your obligation, as Head of State, to launch legal actions against this
out-of-compliance organization?3)   When will your government finally release for the Haitian People’s
benefit, the FRAPH documents which the U.S. Forces stole and confiscated for
over 6 years (1994-2000) in order to remove the names of American CIA agents
alleged to have been involved in the coup-related massacres of 1991-1994? Is it
not your responsibility, as Chief of State, to ensure the launch formal legal
actions against all criminals and organisations against which the Haitian State
holds such seriously incriminating evidence?4)   Under what constitutional authority have you recently taken $ 2.4 M
(U.S.) of the people’s money to give to the foreign-sponsored opposition
parties and the French Institute as per OAS Resolution 822? – Aren’t you by
these actions facilitating more injustice against the Haitian people? How
different is this from the 60 million Franc ransom Jean-Pierre Boyer, our
former president, accepted to pay to France’s zenglendo King Charles X as
indemnity to the barbaric French slave-makers whom Dessalines (peace be unto
him!) righteously kicked out of our land?Now the recommendations:1)   Please act on the questions raised above brother President and inform
the Haitian People of your actions so we may decide whether and how to support
them.2)   Forget about the false promises of AID from the traditional enemies of
our people. It is high time we wake up and realize that Santa Clauss is not
only a mythical being but a cleverly conceived cover up for smiling thieves. If
you need funds to run Haiti, brother President, turn to your People for help.
We are not as poor as they say. We have a whole continent full of gold and
diamonds. We are all over the globe. We only need to get our act together.
Instead of wasting your time with the deceivingly-named World Bank, do call
elder Mandela, brother Bill Cosby and sister Maya Angelou. Trust again in your
global People’s resourcefulness dear brother as you once did.3)   Never accept to negotiate this basic principle: there shall be no
foreign occupation troops in the land of Jean-Jacques Dessalines (peace be unto
him!) on January 1, 2004. This is not negotiable. We realize the "diplomatic
skinheads" are working hard to render this inevitable. They are busy financing
violent unrest in the country as they did on the eve of 1915. But you brother
President, as Chief of State, must accept to lay your life for your people if
necessary but not to let this sacrilege take place. NOT NEGOTIABLE .Beyond these recommendations dear brother, I can only wish upon you the
blessings of our 100 million “beloved” ancestors whose heritage we carry
proudly and courageously. I wish upon you the blessings of our Creator, the
true God of Imhotep, Malik Shabazz el Shabazz, Albert Einstein, Boukmann,
Toussaint Louverture, Dessalines, Sanite Belair, Marijann, Paul Farmer, Kendall
Clark, and of the newly born child in Site Solèy, Soweto or Wachington D.C… so
that Her wisdom may help you convince our brothers and sisters to come
together, as we once did at the sacred site of Bwa Kayiman. Yes, all our
brothers and sisters from all political parties, all social classes, all walks
of life to come together and solemnly pledge to live or die to defeat this
ill-masqueraded neo-colonial slavery once and for all.Haiti’s “Vertières” is indeed, brother President, the cornerstone of worldwide
African liberation. See you at home on January 1, 2004 !Ashe!Your brother who loves you and forever stands with our People in the struggle,Jafrikayiti

 “Uncompromising Freedom, True Justice and Sustainable Peace – we demand no
more, we shall accept no less!”

-------------------------------------------------------------------------------------
-------

Lèt Tou Dekachte Yon Pitit Ayiti Voye pou Prezidan AristideOtawa, Kanada, 16 desanm 2002Prezidan,Akòz yon michan sitiyasyon politik lanvè landwat ki vare sou pèp Ayisyen depi
yon deseni, noumenm ki santi doulè ak veksasyon sa a nan trip nou, nou
sètoblije ekri ou yon lèt cho k’on founo ak lespwa ke li ka itil kichòy pozitif
nan lit pèp nou an ap mennen pou libète total kapital, lajistis san twou nan
manch ak lapè ki ka dire.Prezidan Aristide, tankou ou di sa nan dènye diskou ou yo, fòs negatif k ap
simaye latwoublay nan peyi a, se pa kont oumenm ke yo kanpe, se kont pèp
Ayisyen. Kidonk se ansakalite de Reprezantan Alatèt Pèp Ayisyen ki mandate
nòmalman ke ou dwe resevwa kesyon ke mwen pral poze ou yo, pou ou ka reflechi
epi pote repons sou yo. Konsa tou, ou va resevwa epi analize rekòmandasyon ke
mwen pral fè yo – nan optik pou kontribye kichòy nan lit onorab ke pèp nou an
ap mennen an.Annou koumanse ak kesyon yo:1)   Pouki ou derefize òganize yon referandòm (konsilte pèp Ayisyen – ki se
otorite siprèm nanchon an) pou deside si nou dwe refè eleksyon lesjislatif ak
lokal ke kèk moun konteste yo ? Nou remake okontrè ke ou chwazi bat ba devan
presyon kèk fòs etranje (Etazini, Inyon Ewopeyen yo, Canada elat…) jouk ou
monte sou yon chimen nego-manipila-syon san bout ak etranje sa yo epi yon
opozisyon ke y ap parennen ki kanpe klèman sou move zafè? Eske ou pa wè chimen
nego-manipila-syon san bout sa a pi danjere lontan pou byennèt pèp Ayisyen?2)   Ki lè ou va finalman deside sispann peye enterè sou prè $150M ke BID
kidnape ilegalman li pa vle remèt Leta Ayisyen an? Eske se pa reskonsablite ou,
antan k Alatèt Leta a, pou ou ta trennen yon òganizasyon k ap benyen nan
ilegalite kont nou konsa devan lajistis?3)   Kilè ojis gouvènman ou ap dirije a pral resi bay pèp Ayisyen
satisfaksyon ak dokiman FRAPH yo ke Fòs Ameriken yo te fè dappiyanp sou yo epi
konfiske pandan plis pase 6 zan (1994-2000) pou yo fè operasyon move kout
kreyon ladan yo pou maske non sitwayen Ameriken ki t ap travay pou CIA ki ta
gen men yo tranpe nan masak ki te fèt pandan peryòd koudeta a (1991-94)? Eske
se pa rekonsablite ou, antan k Alatèt Leta a, pou ou ta trennen devan lajistis
tout kriminèl, tout òganizasyon ke Leta Ayisyen genyen prèv grav konsa kont yo?4)   Ak ki otorite konstitisyonèl ou te pran 100,000,000 Goud nan lajan pèp
la, ou deremete bay pati opozisyon ke etranje yo ap kore yo ansanm ak Enstiti
Franse – jan Rezolisyon 822 OEA a te mande ou fè sa a? – Eske se pa ede ou ap
ede plis enjistis fèt kont pèp Ayisyen lè ou poze yon aksyon konsa? Eske ou pa
remake aksyon sa a sanble tèt koupe ak aksyon Prezidan Boyer ki te aksepte ke
wa zenglendo blan franse ke yo te bay pou Charles X la fòse pèp Ayisyen lage 60
milyon fran lò nan kòsaj Lafrans – swadizan kòm dedomajman pou dyab krabinay
esklavajis ke Papa Dessalines (respè pou li tout tan!) te pimpe mete deyò nan
peyi nou an ?Kounye a, men kisa mwen konseye ou Prezidan Aristide:1)   Souple, tanpri souple, aji pou ou pote repons apwopriye a kesyon mwen
sot soulve pi wo a yo. Epi pa neglije enfòme pèp Ayisyen pou li ka okouran ki
aksyon ou ap poze demannyè pou li kapab deside si wi, epi kouman li pral kore
aksyon sa yo.2)   Bliye vye pwomès filalang èd malatyong ke lennmi istorik pèp la ap
plede fè li. Li lè, li tan pou nou manyè reveye nan dòmi epi reyalize ke non
sèlman Tonton Nwèl pa egziste tout bon vre, men li se yon vye kamouflaj
zenglendo sofistike itilize pou yo dechèpiye gwo lajounen pandan je a yo nan je
a mèt kay. Ou bezwen lajan pou ou fè peyi a mache Prezidan, voye je ou nan
direksyon Pèp nou an. Nou pa pòv vre jan y ap klewonnen an. Nou gen tout yon
kontinan chaje ak lò ak dyaman. Nou toupatou sou latè. Tout sa nou gen pou nou
fè alèkile se mete lòd nan zafè nou. Olye ou chita ap pèdi tan ak yon swadizan
“Bank Mondyal”, rele grandèt Mandela, rele frè nou Bill Cosby ak sè nou Maya
Angelou. Wi, vye frè, ou mèt kontinye kwè nan resous gran Pèp global nou an –
jan ou te abitye kwè nan li sa pa gen lontan.3)   Pinga ou janm aksepte negosye prensip sakre sa a: Zago fòs okipasyon
pap rive touche tè Papa Dessalines (respè pou li tout tan!) lavèy jou premye
janvye 2004 la. SA A PA NEGOSYAB!  Wi, nou konnen “Skinhead diplomatik” yo ap
bat kò yo pou yo ta rive rann sa enkontounab. Chango ap depanse bidòl pou
vyolans anvayi peyi a menm jan li te fè sa lavèy 1915. Men, oumenm Prezidan,
oumenm Alatèt Leta Ayisyen an, ou dwe pare pou ou bay lavi ou pou pèp nou an –
si sa ta nesesè, pou anpeche sakrilèj demeplè sa rive nan peyi nou. SA A PA
NEGOSYAB!Anwetan konsèy sa yo, vye frè mwen, sèl sa mwen ka swete pou ou se benediksyon
100 milyon zansèt nou yo ki pase anba mati gwo tribilasyon esklavajis la e ke n
ap pote eritaj yo ak anpil kouraj ak anpil fyète jounen jodia. Mwen swete tou
ke Granmèt Kreyatè ki egziste tout bon an (pa fotokopi mò bondye kolonozatè –
vòlò-tè a non!). Bon Bondye tout bon an. Bondye Imhotep, Malik Shabazz el
Shabazz, Albert Einstein, Boukmann, Toussaint Louverture, Dessalines, Sanite
Belair, Marijann, Paul Farmer, Kendall Clark, epi Bondye tilezanj inosan ki
fenk fèt nan Site Solèy, Soweto osnon Wachington D.C…an! Wi, mwen mande Bondye
sa a pou li ba ou sajès ki va pèmèt ou konvenk tout frè ak sè nou yo rasanble
yon lòt fwa ankò menm jan nou te fè sa yon fwa deja nan Bwa Kayiman. Wi! Pou
tout frè ak sè rasanble keseswa pati politik yo, keseswa klas sosyal yo,
keseswa metye yo nan sosyete a, n ap rasanble pou nou sèmante n ap viv epi n ap
mouri dekwa pou nou kase kou lesklavaj neyo-kolonyal mal maske a pou tout tan
gen tan.Wi, frè, wi Prezidan, Vètyè nou an se kalfou poto mitan liberasyon tout pitit
lafrik Ginen toupatou sou planèt la! Kidonk, mwen kase randevou lakay ak ou 1
janvye 2004.Bilolo!Frè ou ki renmen ou anpil,Jafrikayiti

 “Libète total kapital, Lajistis san twou nan manch ak Lapè ki ka dire – nou pa
egzije plis, men nou pap aksepte mwens!”


______________________________________________________________________________________
MSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE*