[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

#992: On the situation of Haitians in DR (fwd)
From: E Vedrine <evedrine@hotmail.com>

Justice Committee for Haitian, Haitian-Dominican, and Migrant Workers in the 
Dominican Republic


For Immediate Release:         Contact: Ernest Banatte,
718-284-0889
November 14, 1999            Ray Laforest, 212-219-0022ext.113

              Wilson Spencer, 212-942-7842

***Replacement for our November 12, 1999 Press Release***
Mobilization Against Crackdown on Haitians in the Dominican Republic (D.R.)

This past week has witnessed a massive and brutal deportation of
thousands of Haitian and Dominican Blacks across the border to Haiti by the 
Dominican Government. Hundreds of families are being torn apart and small 
children are left alone on the streets to fend for themselves. Former 
President Joaquin Balaguer’s party, the PRSC (Social Christian Reformist 
Party), has called for a major demonstration on Saturday November 20, 1999 
in the D.R. against
what they are calling the “Haitian Invasion” which threatens to “pollute 
Dominican blood”. Similar hysteria led to the 1937 slaughter by the 
Dominican military of more than 30,000 Haitians then living and working in 
the D.R..

To counter this racist and potentially genocidal movement, concerned
Haitian, Dominican, and progressive groups and individuals of all 
nationalities in the New York area have come together to seek and promote 
humane and rational responses to the current crisis.

Press Conference:

  Date:    Tuesday, November 16, 1999
  Time:    11am
  Location:  DC 1707, 75 Varick Street, 14th Floor, New York, NY
      (entrance at 431 Canal Street)

Counter-demonstration:

  Date:    Saturday, November 20, 1999
  Time:    11am-3pm
  Location:  In front of the Dominican Consulate
      (Broadway and 43rd Street, New York, NY)

We call on the Dominican Government to immediately:

  -Stop the racist discrimination and the deportation of Blacks
  -Respect the human rights of the Haitian workers
  -Ensure that Haitians residing in the country enjoy the same rights and 
benefits as all other residents
  -Attribute full citizenship to the children born of Haitian parents on 
Dominican soil

-30-

Komite Jistis pou Ayisyen, Ayisyen-Dominiken, ak Travayè de Pasaj nan
Peyi Panyòl

Gaye Prese Prese          Kontak: Ernest Banatte, 718-284-0889
14 Novanm 1999           Ray Laforest, 212-219-0022xt113
                Wilson Spencer, 212-942-7842


Mobilizasyon kont Maspinay sou Ayisyen nan Dominikani

Nan senmenn ki sot pase a, Gouvènman nan peyi Panyòl mare tankou bèt epi 
pimpe nan peyi DAyiti plizyè milye Ayisyen ak Dominiken pou tèt yo se nèg

nwè. Yo ranmase moun nwa nan tout lari san fanmi yo pa konnen ki kote yo ye. 
Timoun fanmi sa yo lage tankou pitimi san gadò. Pati politik Ansyen Prezidan 
Joaquin Balaguer, PRSC (Pati Refòmis Sosyal Kretyen), lanse apèl pou yon gwo 
manifestasyon nan peyi sa a, pou tout sitwayen kanpe kont sa yo rele 
“Envazyon Ayisyen” ki san lè fin “sal san Dominken” nèt. Se menm kalite voye 
monte konsa ki te fèt lavèy masak Trujillo a nan lannen 1937 sou plis pase 
30,000 Ayisyen.

Pou kwape mouvman rasis epi san manman sila ki kapab lakòz yon lòt 1937 
ankò, gen yon tèt kole Ayisyen, Dominiken, ansanm ak lòt moun konsekan ki 
chita pou chache jwenn epi pwopoze solisyon ki respekte moun nan mitan nouvo 
kriz sila.

Nou lanse apèl pou Konferans pou Laprès:

  Dat:    Madi, 16 Novanm, 1999
  Lè:   11am
  Ki Kote:  DC 1707, 75 Varick Street, 14th Floor, New York, NY
      (rantre sou 431 Canal Street)

Nou lanse apèl pou yon manifestasyon:

  Dat:    Samdi 20 Novanm, 1999
  Lè:   11am-3pm
  Ki Kote:  Devan Konsila Dominiken nan New York
      (Broadway ak 43rd Street, New York, NY)

Nou mande Gouvènman Dominiken an pou li prese prese:

  -Sispann diskriminasyon rasis la ak depòtasyon Ayisyen ak Dominiken nwa
  -Respekte dwa moun travayè Ayisyen yo
  -Asire ke Ayisyen ki rezidan nan peyi sa a rive jwi menm dwa ak
avantaj ak tout   lòt rezidan peyi sila a
  -Bay tout pitit Ayisyen ki fèt sou tè Dominiken sitwayènte peyi sila a

-30-]______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com